تجهیزات آزمایشگاه

ردیف دستگاه توضیحات محل استقرار تجهیز
1 میکروسکوپ روبشی الکترونی (SEM) به‌همراه آنالیزور عنصری (EDAX) فعال مرکز رشد و فناوری،طبقه منفی 3
2 مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی (VSM) فعال مرکز رشد و فناوری،طبقه منفی 3
3 میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) در حال نصب مرکز رشد و فناوری،طبقه منفی 3
4 ضخامت سنج فیزیکی (Bruker Dektak XT Profiler) فعال مرکز رشد و فناوری،طبقه منفی 3
5 طیف سنجی میکرو فتولومینسنس فعال مرکز رشد و فناوری،طبقه منفی 3
6 میکروسکوپ استریو به همراه تصویربرداری دیجیتال فعال مرکز رشد و فناوری،طبقه منفی 3
7 میکروسکوپ معکوس JENUS  به‌همراه تصویربرداری دیجیتال فعال مرکز رشد و فناوری،طبقه منفی 3
8 میکروسکوپ فلورسنت تک/ دو طول موج فعال مرکز رشد و فناوری،طبقه منفی 3
9 کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی (Agilent) فعال پژوهشکده گیاهان دارویی طبقه 3
10 کجلدال (Bochi) فعال دانشکده علوم شیمی و نفت، طبقه همکف
11 تفرق پویا مجهز به پتانسیل سنج زتا (Malvern) فعال مرکز رشد و فناوری،طبقه منفی 3
12 کندوپاش مغناطیسی magnetron sputtering- nano pvd moorfield فعال پژوهشکده لیزر و پلاسما طبقه همکف آزمایشگاه عمومی مخابرات
13 لیتوگرافی خراشی(Dip pen nanolithography (DPN5000) در حال نصب پژوهشکده لیزر و پلاسما طبقه همکف آزمایشگاه عمومی مخابرات