همکاران

دکتر سعید نوجوان
سرپرست آزمایشگاه مرکزی
استاد دانشکده علوم شیمی و نفت
29905427
رزومه
علم‌سنجی
مهندس سعید جوادی آناقیزی
کارشناس‌مسئول
کارشناس‌مسئول آزمایشگاه مرکزی
29905428 
رزومه
گوگل اسکالر
دکتر مریم عباسی
کارشناس
کارشناس‌ آزمایشگاه مرکزی
29905428 
 29905427
 دکترای زیست‌شناسی دریا