ارتباط با آزمایشگاه

به‌منظور ارتباط با آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی می‌توانید با شماره تلفن‌های زیر تماس گرفته یا با ایمیل زیر مکاتبه فرمایید:
 29905428
 29905427
Clab.sbu@gmail.com
تهران، اوین، میدان شهید شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، ساختمان مرکز رشد و فناوری طبقه منفی3، آزمایشگاه مرکزی
 کدپستی: 19839619411 
 کد اقتصادی: 411369669151 
 شناسه ملی: 14002917528