گالری

نمایی از چارچوب‌های ایمیدازولات زئولیتی فراوری شده صنعتی
نمایی از سلول‌های فیبروبلاست ضمیمه شده به بسترهای پلیمری فراوری شده
نمایی از جانمایی سه بعدی از آرایه پلی استایرن سنتز شده
نمایی از بذر گیاه  
نمایی از بسترهای نانوالیاف پلیمری سنتز شده
نمایی از نوعی انگل روده‌ای
نمایی از سطح مقطع گیاه
 نمایی از مقطع عرضی فیبر اپتیکی جهت ساخت لنز
نمایی از کرک‌های سطح برگ گیاه  
نمایی از دیاتومه‌های اقیانوسی
نمایی ازدولومیت‌های سازند آسماری
 نمایی از بذر گیاه
نمایی عرضی از مقطع ساقه گل
نمایی از بذر گیاه
نمایی از آرایش دوبعدی پلی استایرن سنتز شده
 نمایی از تجمع باکتری‌های ای کولای
 نمایی از آرایش دوبعدی مواد پلیمری
نمایی از ضخامت‌سنجی توسط دستگاه پروفایلمتر و قیاس توسط تصویر مقطع عرضی نمونه برگرفته از میکروسکوپ الکترونی
نمایی از شبکه منظم چشم مگس
نمایی از حشره مگس بالدار
نمایی از عدسی چشم و سلول‌های آن در ماهی
تصاویری برگرفته از میکروسکوپ نیروی اتمی از پوشش‌دهی فلزی بر روی زیر لایه‌های مختلف
تصاویری برگرفته از میکروسکوپ نیروی اتمی از فیبرهای اکتروریسی پلیمری
نمایی از میکرو پلاستیک های شناور ثبت شده توسط میکروسکوپ فلورسنت
تصویر ثبت شده با بزرگنمایی 400 برابر از خط خودکار آبی توسط دستگاه میکرواسپکترفوتومتر
طیف PL ثبت شده از نمونه لایه نازک WS2 توسط دستگاه میکرواسپکتروفوتومتر 
تصاویری برگرفته از میکروسکوپ معکوس از گرده گیاه
نمایی از روزنه بر روی برگ گیاه
نمایی از میکرو استوانه‌های سنتز شده
نمایی از گرده گل گیاه
نمایی از فسیل های جانداران قدیمی به جا مانده در قطعات استخراجی دریا
نمایی از یک حشره ثبت شده توسط میکروسکوپ استریو
نمایی از محاسبه سایز نانو ذرات توسط دستگاه تفرق نورپویا
نمایی از محاسبه پتانسیل زتا نانو ذرات توسط دستگاه تفرق نور پویا
نمایی از خروجی محاسبه شده توسط دستگاه مغناطومتر
نمایی از خروجی دستگاه لیتو گرافی خراشی