مطالب علمی

معرفی آشکا‌ساز پراش الکترون‌های برگشتی در میکروسکوپ‌های الکترونیکی روبشی

حالت‌های کاری میکروسکوپ نیروی اتمی در زیست‌شناسی و استخراج اطلاعات کمی

کااربرد‌های میکروسکوپ نیروی اتمی

معرفی آشکا‌ساز الکترون‌های برگشتی در میکروسکوپ‌های الکترونی رویشی

معرفی روش‌واشنابی پرتو به‌منظور بهبود عملکرد تصویر‌برداری در میکروسکوپ الکترونی روبشی

روش‌های آماده‌سازی نمونه برای کروماتوگرافی گازی

تعیین توزیع اندازه ذرات در ابعاد نانو با استفاده از دستگاه تفرق نور پایا

آماد‌ه‌سازی نمونه‌های زیستی به‌منظور تصویر‌برداری با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی

آماد‌سازی نمونه برای انجام آزمون‌های DLS

اصول تصویر‌برداری در ولتاژهای بسیار پایین با میکروسکوپ الکترونی روبشی

نقش کروماتوگرافی گازی جامع دوبعدی در آنالیز زیست مولکول‌های نفتی

جداسازی و شناسایی اجزاء تشکیل‌دهنده اسانس و اسید‌های چرب تری‌گلیسریدی در گیاه کلپوره به روش کروماتوگرافی گازی - طیف‌سنجی جرمی

چگونگی رفع اختلالات تصویری ایجاد شده در میکروسکوپ الکترونی روبشی

مبانی آماده‌سازی نمونه برای دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)

تعیین وزن مولکولی با دستگاه نفرق نور پایا

بررسی انواع پوشش‌های رسانا به‌منظور تصویر‌برداری با میکروسکوپ الکترونی روبشی

کندوباش و تاثرات آن در آماده‌سازی نمونه‌ها

تئوری پتانسیل زتا و چگونگی کارکرد دستگاه تفرق نور پویا در اندازه‌گیری این پتانسیل 

بررسی تفاوت بین فیلامان‌های مورد استفاده در دستگاه‌های میکروسکوپ الکترونی روبشی

معرفی دستگاه کروماتوگرافی گازی - طیف‌سنج جرمی

معرفی آشکارساز‌های الکترون‌های ثانویه، الکترون‌های ثانویه درون لنزی و کاتود و لومینسانس در میکروسکوپ‌های الکترونی روبشی

Scanning Electron Microscope: Principlesof operation

اصول و عملکرد میکروسکوپ الکترونی

الکترون‌های تصویرساز در میکروسکوپ الکترونی

مفاهیم ساختاری میکروسکوپ الکترونی

اطلاعات تماس:
کارشناس مسئول آزمایشگاه مرکزی: آقای مهندس سعید جوادی آناقیزی (مشاوره در زمینه چگونگی استفاده از سرویس‌ها و دستگاه‌ها)
Clab.sbu@gmail.com
29905428
29905427