تجهیزات آزمایشگاه

ردیف دستگاه توضیحات محل استقرار تجهیز
1 میکروسکوپ روبشی الکترونی (SEM) به‌همراه آنالیزور عنصری (EDAX) فعال مرکز رشد و فناوری،طبقه منفی 3
2 مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی (VSM) فعال مرکز رشد و فناوری،طبقه منفی 3
3 میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) در حال نصب دانشکده علوم شیمی و نفت، طبقه همکف آزمایشگاه مرکزی شماره 2
4 ضخامت سنج فیزیکی (Bruker Dektak XT Profiler) فعال دانشکده علوم شیمی و نفت، طبقه همکف آزمایشگاه مرکزی شماره 2
5 طیف سنجی میکرو فتولومینسنس فعال دانشکده علوم شیمی و نفت، طبقه همکف آزمایشگاه مرکزی شماره 2
6 میکروسکوپ استریو به همراه تصویربرداری دیجیتال فعال دانشکده علوم شیمی و نفت، طبقه همکف آزمایشگاه مرکزی شماره 2
7 میکروسکوپ معکوس JENUS  به‌همراه تصویربرداری دیجیتال فعال دانشکده علوم شیمی و نفت، طبقه همکف آزمایشگاه مرکزی شماره 2
8 میکروسکوپ فلورسنت تک/ دو طول موج فعال دانشکده علوم شیمی و نفت، طبقه همکف آزمایشگاه مرکزی شماره 2
9 کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی (Agilent) فعال پژوهشکده گیاهان دارویی طبقه 3
10 کجلدال (Bochi) فعال دانشکده علوم شیمی و نفت، طبقه همکف
11 تفرق پویا مجهز به پتانسیل سنج زتا (Malvern) فعال دانشکده علوم شیمی و نفت، طبقه همکف آزمایشگاه مرکزی شماره 2
12 کندوپاش مغناطیسی magnetron sputtering- nano pvd moorfield فعال پژوهشکده لیزر و پلاسما طبقه همکف آزمایشگاه عمومی مخابرات
13 لیتوگرافی خراشی(Dip pen nanolithography (DPN5000) در حال نصب پژوهشکده لیزر و پلاسما طبقه همکف آزمایشگاه عمومی مخابرات
14 آزمون زاویه تماس (Drop shape analyzer)  فعال دانشکده علوم شیمی و نفت، طبقه همکف آزمایشگاه مرکزی شماره 2
15 میکروپلنت ریدر(microplate reader) فعال دانشکده علوم شیمی و نفت، طبقه همکف آزمایشگاه مرکزی شماره 2
16 ریل تایم پی سی (Real time PCR) فعال دانشکده علوم شیمی و نفت، طبقه همکف آزمایشگاه مرکزی شماره 2
17 نانودراپ فعال دانشکده علوم شیمی و نفت، طبقه همکف آزمایشگاه مرکزی شماره 2
18 آزمون ویسکومتر(vicometer) فعال دانشکده علوم شیمی و نفت، طبقه همکف آزمایشگاه مرکزی شماره 2