فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها

آیين‌نامۀ عضویت و استفاده از خدمات شبکۀ بهره‌برداری یکپارچه تجهيزات دانشگاه شهيد بهشتی (بيت)
ارزیابی عملکرد مراکز عضو لبزنت
حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی ایران
دستورالعمل عضویت آزمایشگاه‌ها در شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی
راهنمای عضویت آزمایشگاه‌ها در شبکه آزمایشگاه

فرم‌های درخواست خدمات آزمایشگاهی

فرم درخواست آزمون استریومیکروسکوپ
فرم درخواست آزمون DLS
فرم درخواست آزمون dektakxt
فرم درخواست آزمون میکرواسپکتروفوتومتر
فرم درخواست آزمون کجلدال
فرم درخواست آزمون کروماتوگرافی گازی – طیف‌سنجی جرمی  (GC-MS)
فرم درخواست آزمون مغناطیس‌سنج vsm
فرم خدمات میکروسکوپ الکترونی روبشی
فرم درخواست آزمون میکروسکوپ فلورسنت
فرم درخواست آزمون میکروسکوپ معکوس
فرم درخواست آزمون میکروسکوپ نیروی اتمی
آنالیز کیفی عنصری (EDAX) تست (EDS)
فرم درخواست تعریف اکانت و استفاده از سامانه رایانش موازی (سرمد)
فرم درخواست آزمون کندوپاش مغناطیسی
فرم درخواست آزمون لیتوگرافی خراشی
فرم درخواست آزمون زاویه تماس 
فرم درخواست آزمون کشش سطح
فرم درخواست آزمون ویسکومتر
فرم درخواست ریل تایم پی سی
فرم درخواست نانودراپ
اطلاعات تماس:
کارشناس مسئول آزمایشگاه مرکزی: آقای مهندس سعید جوادی آناقیزی (مشاوره در زمینه چگونگی استفاده از سرویس‌ها و دستگاه‌ها)
Clab.sbu@gmail.com
29905428
29905427