مدیران پیشین

دکتر سیده‌مهری حمیدی 
رئیس آزمایشگاه از سال 1393 الی 1398
استاد پژوهشکده لیزر و پلاسما 
رزومه
دکتر مهدی جهانفر
رئیس آزمایشگاه از سال 1398 الی 1402
استادیار دانشکده  علوم و فناوری زیستی
رزومه